تست میکنیم

تست میکنیم ببینیم چجوری میشه

اگر خوب شد ادامه میدیم